Tournoi du DragonBowl IIII, Nantes (5 et 6 Novembre 2011)